Tin tức » Công bố thông tin

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm 11

Thứ Sáu, 09/06/2023 | 08:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in SGD gói mua sắm: Gói 11 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 09

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:50

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 09 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho TP. Hồ Chí Minh

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 07

Thứ Tư, 07/06/2023 | 10:45

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 07 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 10

Thứ Tư, 31/05/2023 | 16:10

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 10 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 08

Thứ Tư, 31/05/2023 | 16:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 08 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC tham dự gói mua sắm hộp các tông đựng sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 17:00

Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn NCC tham dự gói mua sắm hộp các tông đựng sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 Gói 01 - cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:35

Gói 13-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:33

Gói 12-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 08:30

Gói 11-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo thuê khoán công việc

Thứ Bảy, 13/05/2023 | 08:14

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 10-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:15

Gói 10-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Cần Thơ

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 09-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:10

Gói 09-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hồ Chí Minh

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 08-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:05

Gói 08-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Đà Nẵng

Thông báo mời NCC cho gói mua sắm: Gói 07-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

Thứ Sáu, 05/05/2023 | 19:00

Gói 07-In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024 nhập kho Hà Nội

Phê duyệt kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm 06

Thứ Năm, 27/04/2023 | 17:00

Phê duyệt kết quả lựa chọn NCC dịch vụ in rộng rãi SGD gói mua sắm: Gói 06- In sách giáo dục phục vụ năm học 2023-2024

Làm rõ HSMNCC thực hiện gói mua sắm: Gói 01-Cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)

Thứ Năm, 27/04/2023 | 15:00

Kính gửi các nhà cung cấp có nhu cầu tham dự gói mua sắm: Gói 01- Cung cấp hộp các tông đựng SGD (lần 2)