Tin tức » Công bố thông tin

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65g/m2  thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025.

Thứ Sáu, 24/11/2023 | 17:30

Số lượt xem: 263

Ngày 24-11-2023, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 643/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02 - Cung cấp giấy viết GV 65g/m2  thuộc dự toán mua sắm: Các gói thầu cung cấp giấy in sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025.

Chi tiết xem link sau: