Công bố thông tin

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016

Ngày cập nhật: Thứ năm, 27/07/2017 | 01:46 PM

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2016

Ngày cập nhật: Thứ năm, 27/07/2017 | 01:40 PM

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2016  
Bảng giá bán lẻ SGK 2017-2018

Ngày cập nhật: Thứ năm, 29/06/2017 | 04:51 PM

Báo cáo CBTT năm 2016

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 02/06/2017 | 10:30 AM

Báo cáo CBTT năm 2016